Mediante o enlace que hay a continuación, poderá descargar o formulario de SOLICITUDE DE MATRÍCULA NAS PROBAS DE ACCESO AO 1º CURSO DE GRAO PROFESIONAL, unha vez cuberto deberá presentalo na secretaría do CMUS de Ponteareas.

Xunto co formulario deberá presentar ademáis unha fotocopia do DNI, o comprobante do pago das taxas, certificado de familia numerosa (se se da o caso) e a copia das obras que se van a interpretar no exercicio práctico.

SOLICITUDE DE MATRÍCULA PARA AS PROBAS DE ACCESO AO 1º GP