Este documento inclúe recomendacións e directrices en relación ás medidas de prevención e hixiene fronte á Covid-19 para as actividades e instalacións do centro, durante o curso 2020-2021, as cales poderán ser actualizadas cando os cambios da situación epidemiolóxica así o requiran.