ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO

O Plan de Continxencia do CMUS Profesional de Ponteareas ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun gromo que supoña o cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro.

 Descargar PDF