Os estudos musicais divídense en tres etapas: Elemental, Profesional e Superior. Neste Conservatorio poden cursarse as dúas primeiras.

ENSINOS ELEMENTAIS

Os Ensinos Elementais perseguen dous obxectivos claros: ofrecer ao alumno unha formación musical básica e preparalo para abordar con éxito os estudos profesionais. Sobre todo é unha etapa formativa e orientadora, ao longo dos catro cursos que a compoñen os alumnos van perfilando as súas capacidades e intereses e definindo as súas vocacións.

Idade de Acceso aos Ensinos Elementais de Música

A idade idónea para iniciarse nestes estudos é de 8 a 12 anos, ampliándose a 14 nas especialidades de tuba e trombón. Isto significa que para acceder ao conservatorio o aspirante deberá cumprir o requisito da idade idónea a data 31 de decembro. O procedemento de ingreso consistirá en realizar unha proba que valore as aptitudes musicais xerais e non os coñecementos previos.

MATERIAS E HORARIOS DE CLASE NO GRAO ELEMENTAL

Os Ensinos Elementais de todos os instrumentos compóñense das seguintes materias e horarios a semana:

MATERIAS
Instrumento60 min.60 min.60 min.60 min.
Linguaxe Musical120 min.120 min.120 min.120 min.
Educación Auditiva e Vocal60 min.60 min.60 min.60 min.

GRAO PROFESIONAL

Son ensinos fundamentados no estudo dunha especialidade instrumental e que teñen como finalidade proporcionar ao alumnado unha formación artística de calidade co obxectivo de preparar para acceder aos estudos superiores de Música ou servir de fundamento cara a outros itinerarios formativos e profesionais.

TITULACIÓN

O alumnado que superase os ensinos profesionais de Música obterá o Título de Técnico dos Ensinos Profesionais de Música, no que constará a especialidade cursada.

MATERIAS E TEMPO LECTIVO DE CLASE NO GRAO PROFESIONAL

CORDA, PERCUSIÓN
e VENTO
Instrumento60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.
Linguaxe Musical120 min.120 min.
Harmonía120 min.120 min.
Análise120 min.120 min.
Orquestra/Banda90 min.90 min.90 min.90 min.90 min.90 min.
Conxunto60 min.60 min.
Música de Cámara60 min.60 min.
Novas Tecnoloxías60 min.
Piano Complementario30 min.30 min.30 min.30 min.
Historia da Música120 min.120 min.
Itinerario60 min.
Optativa60 min.
PIANO
Instrumento60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.
Linguaxe Musical120 min.120 min.
Harmonía120 min.120 min.
Análise120 min.120 min.
Conxunto60 min.60 min.60 min.60 min.
Coro60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.
Música de Cámara60 min.60 min.
Novas Tecnoloxías60 min.
Historia da Música120 min.120 min.
Acompañamento60 min.60 min.60 min.
Itinerario60 min.
Optativa60 min.
GUITARRA
Instrumento60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.
Linguaxe Musical120 min.120 min.
Harmonía120 min.120 min.
Análise120 min.120 min.
Conxunto60 min.60 min.60 min.60 min.
Coro60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.60 min.
Música de Cámara60 min.60 min.
Novas Tecnoloxías60 min.
Piano Complementario30 min.30 min.30 min.30min.
Historia da Música120 min.120 min.
Acompañamento30 min.30 min.
Itinerario60 min.
Optativa60 min.