ESCOLA DE MÚSICA

PREPARATORIO
O nivel Preparatorio só se impartirá na Escola de Música e corresponderalle aos nenos e nenas de idades comprendidas entre os 6 e os 7 anos. Durante o primeiro curso (6 anos) asistirán ás materias de Música e Movemento. Ademais de cursar as materias mencionadas anteriormente, faráselle aos nenos/as, unhas probas cos distintos instrumentos co fin de valorar cal se adapta mellor as súas cualidades e desta maneira poder cursar ao ano seguinte a especialidade elixida.

NIVEL ELEMENTAL
O nivel elemental da ESMU Municipal de Ponteareas, está distribuído academicamente igual que o Grao Elemental do Conservatorio, isto é, que se poden cursar os catro cursos das especialidades correspondentes, coas materias teóricas de Linguaxe Musical, Audición Auditiva e Vocal, co obxectivo principal de formar aos alumnos de cara ao Grao Profesional.

Diferenzas entre a Escola e o Conservatorio no Grao Elemental:
ESMU – Nivel Elemental
· Ensinanzas non regradas.
· Pódese comezar aos 6 anos. (Nivel Preparatorio)
· Non hai límite de idade para comezar os estudos.
· Certificado dos estudos realizados.
          CMUS – Grao Elemental
· Ensinanzas regradas.
· Non se pode comezar antes dos 8 anos.
· Límite de idade para o comezo de estudos.
· Certificado Académico de ter superado o Grao Elemental.

 

SÓ INSTRUMENTO
Cando un alumno/a acade o nivel correspondente ao cuarto curso e non desexe acceder ao Grao Profesional no Conservatorio, poderá continuar a súa formación musical na ESMU cursando o nivel de Só Instrumento.