Antes do 30 de abril, o Conservatorio fai pública a oferta mínima das prazas vacantes a cubrir para o acceso ao curso académico seguinte. Esta oferta realizarase tendo en conta os recursos do centro e o equilibrio xeral das diferentes especialidades instrumentais, podendo ser ampliada mais adiante en función das modificacións destas variables.

Como norma xeral, na primeira quincena de maio, realizarase na secretaría do centro, a inscrición para poder participar nas probas de acceso ao 1º curso do grao elemental e 1º de grao profesional. A idade que deben ter os aspirantes para iniciar os estudos musicais en 1º de grao elemental estará entre os 8 e os 14 anos (cumpridos no ano natural) e no caso de optar ao acceso a 1º de grado profesional, non existe límite de idade, pero sí ter coñecementos musicais previos.

A mediados do mes de maio, faise pública a lista de admitidos/as, xunto coa información referida a este proceso: calendario das probas, estrutura das mesmas, tribunais, etc.

As probas de acceso desenvólvense a finais de maio, principios de xuño.

Os candidatos/as que superen as probas de acceso e obteñan praza na especialidade solicitada, deberán matricularse nos prazos establecidos pola dirección do centro.

Os candidatos/as que superen a proba de acceso e non obteñan praza na especialidade solicitada, conformarán unha listaxe de agarda. No mes de xullo, rematados os accesos a outros cursos e a matrícula extraordinaria, procederase ao chamamento das listaxes de espera ata cubrir toda a oferta posible.

ACCESO A OUTROS CURSOS
Os aspirantes ao acceso a outros cursos distintos do 1º de grao elemental e 1º de grao profesional, deberán solicitar praza no mes de maio para o curso seguinte, indicando o curso e especialidade solicitada. O Conservatorio fará pública nos primeiros 7 días do mes de xuño, a oferta de prazas a outros cursos distintos de 1º, e o comunicará aos solicitantes para que procedan á correspondente inscrición. No mesmo acto farase pública toda a información referida a este proceso.

Traslado de Matrícula. Poderá solicitarse a matrícula por traslado de centro procedente doutro conservatorio (matrícula viva). A solicitude poderá realizarse en calquer momento, preferentemente na primeira quincena do mes de setembro do curso correspondente. A aceptación da matrícula estará condicionada á presentación da documentación que acredite a necesidade do traslado (razón laboral, familiar, etc.) e á existencia de prazas dispoñibles no conservatorio.